Stadgar för SvSK

Rasklubben ”Svenska Stabijhounklubben” ingår som medlemsorganisation i Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar (SKF). Rasklubben skall som sådan arbeta för SKK:s och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den i rasklubben ingående rasen.
Utöver dessa stadgar gäller också specialklubbens stadgar samt i tillämpliga delar stadgar för Svenska Kennelklubben (SKK) och av Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar (SKF) och av SKK utfärdade bestämmelser och föreskrifter.

§ 1 MÅL
Svenska Stabijhounklubben, som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för SKF:s stadgar tillvarata specifika intressen för stabijhoun genom att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt, brukmässigt och exteriört fullgoda rasrena hundar att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.

§ 2 VERKSAMHET
För att nå uppsatt mål skall klubben:

  1. Informera och sprida kunskap om Svenska Stabijhounklubben – dess mål, organisation och arbetsformer
  2. Informera om stabijhoun och dess användningsområden
  3. Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SKF och SKK upprättade riktlinjer
  4. Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för stabijhoun inom och utom landet
  5. Utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning
  6. Anordna verksamheter i enlighet med SKF:s direktiv
  7. Stödja och medverka i SKF:s och SKK:s forskningsarbete
  8. Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.

§ 3 MEDLEMSKAP
Enskild person kan bli medlem i SvSK och blir genom detta även medlem i SKF. Styrelsen beviljar medlemskap. Beslut om medlemskap kan inom ett år upphävas av SKK.
Årsmötet kan, efter förslag från styrelsen kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem.
Medlemskap upphör om medlem begär utträde, om medlem underlåter att betala föreskriven medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med SKK:s stadgar. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKK:s Disciplinnämnd.
Medlem skall följa klubbens stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter.
Medlem skall också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottager hundar till inackordering, dressyr eller trimning skall särskilt följa SKK:s bestämmelser i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver.
Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot eller suppleant av styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen avser.

§ 4 MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie årsmöte. Om flera personer i samma hushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift. Övriga medlemmar betalar av årsmötet fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte klubbens publikationer.
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift, men har samma rättigheter och skyldigheter som helbetalande medlem.

§ 5 VERKSAMHETSÅR OCH MANDATPERIOD
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår. Med mandatperiod avses i dessa stadgar för de personer som väljs enligt stadgarna: tiden från det årsmöte, vid vilket valet skett, till och med nästkommande årsmöte eller till och med det årsmöte som mandatperioden avser.

§ 6 ORGANISATION
Klubbens angelägenheter handhas av årsmöte och en av årsmötet vald styrelse.
För bedrivande av lokal verksamhet kan aktivitetsgrupper bildas efter beslut av medlemmar inom ett lokalt område och efter godkännande av klubbstyrelsen. Styrelsen beslutar om aktivitetsgruppens organisation och arbetsformer.

§ 7 ÅRSMÖTE
Mom 1 Inledning.
Ordinarie årsmöte skall hållas årligen före april månads utgång.
Extra årsmöte skall hållas på kallelse av styrelsen, eller när klubbens revisorer så begär, eller när minst en fjärdedel av klubbmedlemmarna skriftligen begär detta för uppgivet ändamål.
Om extra årsmöte begärts skall detta hållas inom 60 dagar.
Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte skall utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 21 dagar före mötet genom meddelande i klubbens publikation eller på annat likvärdigt sätt. Möteshandlingarna skall finnas tillgängliga för medlemmar senast 1 vecka innan årsmöte.
Tid och plats för årsmötet bestäms av styrelsen.

Mom 2 Dagordning.
Ordinarie årsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall av denne av styrelsens vice ordförande.
Årsmöte avslutas av styrelsens ordförande eller vid förfall av denne av årsmötets ordförande.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

Justering av röstlängden.
Val av ordförande för mötet.
Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet.
Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Fastställande av dagordningen.
Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa upp¬kommen vinst eller förlust.
Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår
C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget
A. Beslut om antal ordinarie ledamöter som skall ingå i styrelsen enligt § 8.
B. Beslut om antal suppleanter som skall ingå i styrelsen enligt § 8.
C. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.
Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 31 december anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende skall vara skriftlig.

Till ärendet skall styrelsen för behandling av årsmöte avge utlåtande och lämna förslag till beslut.
Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17. kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling, men inte till beslut.

Mom 3 Röstning
Vid årsmöte har varje medlem yttrande-, förslags- och rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.
Röstning med fullmakt får ej ske. Röstning sker som regel öppet. Röstning vid val skall ske med slutna sedlar om någon begär detta. I annat ärende än val kan röstning med slutna sedlar ske om någon så yrkar och om mötet så beslutar.
Som mötets beslut gäller den mening som erhåller högsta röstetal utom i fråga där annat stadgas. För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker öppet gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om vid röstning med slutna sedlar röstetalet blir lika, avgörs ärendet genom lottning.
Eventuell reservation mot mötets beslut i ett ärende skall bekräftas skriftligt och den skrivna reservationen, behörigen undertecknad, skall vara inlämnad till mötesordföranden och av denne anmälas innan mötet förklaras avslutat.

Mom 4 Närvarorätt m.m
Vid årsmöte har följande personer rätt att närvara och rätt att yttra sig, men ej rätt att delta i beslut. De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening.
– Ledamot och suppleant av SKK:s Centralstyrelse eller annan av Centralstyrelsen utsedd person.
– SKK:s verkställande direktör.
– Ledamot och suppleant i specialklubbsstyrelsen.
Är någon av ovannämnda personer medlem gäller för denne samma som för annan medlem.

Mom 5 Motioner och ärenden
Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte skall skriftligen avlämnas till styrelsen senast 31 december.
Styrelsen skall med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet.
Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende, som inte har inkommit i den ordning som stadgas i 1:a stycket, kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling, men inte till beslut.
Vid extra årsmöte får till avgörande endast upptagas ärende som angetts i kallelsen.

§ 8 STYRELSE
Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse.

Mom 1 Styrelsens organisation
Styrelsen består av ordförande, 4 eller 6 övriga ordinarie ledamöter samt 2 till fyra suppleanter om årsmötet så beslutar.
Ordinarie årsmöte väljer årligen ordförande för ett år, övriga ledamöter för två år samt suppleanter för ett respektive två år.
Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid årsmötet visar, eller, om röstetal saknas, enligt beslut av årsmötet. Till ordinarie ledamot och suppleant i styrelsen kan endast väljas den som är medlem i klubben.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör. Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Sådan adjungerad person har förslags- och yttranderätt, men inte rätt att deltaga i beslut.
Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.
Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna klubbens firma.
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden.
Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per kalenderår.
Vid sammanträde skall protokoll föras.
Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta ledamöterna förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande.

Mom 2 Styrelsens åligganden
Styrelsen skall, förutom vad som sägs i dessa stadgar samt i SKF:s och i SKK:s stadgar, bland annat ansvara för rasens avelsfrågor i enlighet med av SKF och SKK upprättade riktlinjer bereda ärenden som skall behandlas av årsmötet
verkställa av årsmötet fattade beslut ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens avge årsredovisning inklusive redogörelse för arbetet med avelsfrågor till ordinarie årsmöte senast fyra veckor före ordinarie årsmöte avlämna styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkningar och verksamhetsberättelse till revisorerna
upprätta verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod avge yttrande över av specialklubben till klubben hänskjutna ärenden följa de anvisningar som lämnas av specialklubben senast en månad efter ordinarie årsmöte lämna specialklubben uppgift om styrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför styrelsen.

§ 9 RÄKENSKAPER OCH REVISION
Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter skall årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.
Revisorer och revisorsuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tiden från det årsmöte då val skett till och med det därpå kommande ordinarie årsmötet.
Klubbens räkenskaper skall tillsammans med förvaltningsberättelse överlämnas till revisorerna senast 4 veckor före ordinarie årsmöte. Revisorernas berättelse skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före ordinarie årsmöte.
Ordinarie revisorer skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.
När särskild anledning föreligger kan revisorerna begära att få närvara vid styrelsens sammanträden.

§ 10 VALBEREDNING
Av årsmötet utsedd valberedning skall förbereda de val som stadgemässigt skall ske vid ordinarie årsmöte.
Valberedningen skall bestå av tre ledamöter varav en sammankallande.
Mandatperioden för sammankallande skall vara ett år och för övriga två år. Sammankallande samt en ledamot skall väljas vid varje årsmöte.
Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde.
Sammankallande skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.

§ 11 PROTOKOLL
Protokoll skall föras vid årsmöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen skall återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och skall vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justeringsmän.
Protokollen skall vara tillgängliga för medlemmar.
Protokollen skall arkiveras på betryggande sätt.

§ 12 DISCIPLINÄRENDEN
För disciplinärenden och dess handläggning gäller SKK:s stadgar.

§ 13 FORCE MAJEURE
Om klubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.
Klubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.
Klubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKK. På motsvarande sätt har klubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften.
Klubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom klubben som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

§ 14 STADGEÄNDRING
Förslag till ändring av dessa stadgar skall senast 1 januari inges till styrelsen som däröver till årsmötet avger yttrande.
Beslut om ändring av stadgarna fattas av årsmötet.
För sådant beslut krävs antingen att det biträds av ¾ av antalet i beslutet deltagande mötes¬deltagare vid ett ordinarie årsmöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett skall vara ordinarie.
Klubbens stadgar jämte ändring av dessa skall fastställas av specialklubben.

§ 15 UPPHÖRANDE AV KLUBBEN
Beslut att hos specialklubben begära få upphöra som rasklubb i SKF fattas vid årsmöte.
För att beslut om upplösning skall vara giltig skall detta fattas av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie och på det senare årsmötet ha biträtts av minst ¾ av de röstande.
Upplöses klubben som medlemsorganisation i SKF skall klubbens tillgångar och arkiv överlämnas till specialklubben att användas på sätt som sista klubbmötet beslutar i enlighet med dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer 1 och 2.