Kommittéer inom SvSK


Avelskommittén / The BAC
avel@stabijhounklubben.se

Avelsråd (sammankallande), internationell kontakt / Chairman, Breeding advicer, International contact
Åsa Holm-Carlsson
Lista Mellangården
635 14 Eskilstuna
Tel. +46 (0)706-97 00 28
asa@munstergarden.se

Avelsfunktionär, valphänvisare, internationell kontakt / Breeding functionary, Pup intermediary, International contact
Helena Gunnarsson
Lindbyvägen 21
616 30 Åby
Tel.0705-451670
helena.gunnarsson40@gmail.com

OBS: Samtliga i avelskommittén är kontakter för ZooEasy
Both in BAC are contacts for ZooEasy


Utställningskommittén / Exhibition Committee
utstallning@stabijhounklubben.se

Ingela Rälg (sammankallande/Chairman)
Ingela.ralg@telia.com
Ann-Catrin (Anga) Löfqvist
Jessica Adell


Jaktkommittén / Hunting Committee

jakt@stabijhounklubben.se

Linda Hjalmarsson (sammankallande/ Chairman)
Lina (Evelina) Edén (viltspårsansvarig)


Specialenkommittén / Specialty Committee

specialen@stabijhounklubben.se

Åsa Lindfors (sammankallande/Chairman)

Tidningen Stabijhoun / Magazine

tidning@stabijhounklubben.se

Caroline Maino (sammankallande/Chairman), articles and photos
Ida Gustafsson
Linda Bodin


Hemsidan / Web

Anna Rydell, hemsida@stabijhounklubben.se

Representant i SKF / Representative in SKF

Mia Helgesson, ordförande, ordforande@stabijhounklubben.se

Materialförvaltare / Material manager

Kirsten Mårtensson