RAS 2023

På Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige år 2001 fattades beslut om att det för varje hundras
skall finnas en rasspecifik avelsstrategi. Uppdraget lades på specialklubbarna, som i sin tur delegerar
ut arbetet på rasklubbar.
Vad är en rasspecifik avelsstrategi – finns behov för sådan?
En rasspecifik avelsstrategi (RAS) är en handlingsplan för aveln inom en specifik ras. SKK:s Avelspolicy
anger mål, med olik strategi beroende på vilken ras och beskriver vägen dit. Behovet av en sådan har
växt, ju fler antal av rasen desto större behov, även för en valpköpare.

Här kan du läsa Rasspecifika avelsstrategier för Stabijhoun. Denna version är på remissrunda och ännu inte fastställd av SKK;